ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรับคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม พ.ศ.2557

ประกาศ !!! รับคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม พ.ศ. 2557

ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555 – 2559

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายทางสังคมเหล่านี้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้อย่าง  เท่าเทียมและทั่วถึง และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม และพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

  1. หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม มายังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
  2. การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตนั้น สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาจากแบบฟอร์มขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเงื่อนไขต่างๆ More >

การดำเนินกิจกรรมภายหลังเปิดให้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ต และหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต Download เอกสารแบบฟอร์มรายงานต่างๆ จากเว็บไซต์

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ทราบว่า อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายหลังเปิดให้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องเร็วๆนี้

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมคอม

ขั้นตอนการซ่อมแซมเครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กรณีทรัพย์สินชำรุด ใช้งานไม่ได้หรือเสียหาย)

 

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มอบหมายรายชื่อพื้นที่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนในแต่ละพื้นที่แล้ว โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และมอบหมายให้ผู้รับใบอนุญาต  มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตได้ส่งมอบงานต่อสำนักงาน กสทช.

(เพิ่มเติม…)

p3

ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

สำนักงาน กสทช. ได้มอบหมายรายชื่อพื้นที่ให้ผู้รับใบอนุญาตไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่ของท่านแล้ว โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งท่านสามารถประสานความคืบหน้าในการดำเนินงานกับผู้รับใบอนุญาตที่รับผิดชอบพื้นที่ของท่าน

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือท่านจัดทำกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (เพิ่มเติม…)

LP5

ภาพข่าว “เปิดศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน”

กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับคณะอาจารย์และคณะนักวิจัยที่ปรึกษา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม และร่วมลงนามในบันทึกยืนยันให้ความร่วมมือการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนกับ กสทช. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับผลตอบรับและความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและกลุ่มคนในชุมชนเป็นอย่างดี

(เพิ่มเติม…)

SR1

ภาพข่าว “เปิดศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับคณะอาจารย์และคณะนักวิจัยที่ปรึกษา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ติดตามและร่วมลงนามในบันทึกยืนยันให้ความร่วมมือการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนกับ กสทช. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลตอบรับ และความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและกลุ่มคนในชุมชนเป็นอย่างดี (เพิ่มเติม…)

พื้นที่ดำเนินการและรายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

พื้นที่ดำเนินการและรายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน.xlsx

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน.pdf

(เพิ่มเติม…)

IMG_3081

พื้นที่ดำเนินการและรายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

พื้นที่ดำเนินการและรายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน จำนวน 419 ศูนย์

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน.xlsx รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน.pdf

 

“ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน”

จำนวนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน แยกตามภาคและ Operator

 

IMG_2635

“งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์อินเทอร์เน็ต กสทช. 4 ภาค”

แนวคิดในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์อินเทอร์เน็ต กสทช. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความรู้โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่จะเป็นความยั่งยืนของศูนย์อินเทอร์เน็ตต่อไปในอนาคต และเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง

(เพิ่มเติม…)