แนวคิดในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์อินเทอร์เน็ต กสทช. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความรู้โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่จะเป็นความยั่งยืนของศูนย์อินเทอร์เน็ตต่อไปในอนาคต และเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมกับหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน รวมถึงร่วมกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการดำเนินงานรวมถึงระบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน และเพื่อจัดเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรภายใต้โครงการของ กสทช. เพื่อการบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน และศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน”

 

 

ภาคอีสาน ที่ จ. ขอนแก่น

 

ภาคเหนือ ที่ จ. เชียงรายภาคใต้ ที่ จ. กระบี่


ภาคกลาง ที่ จ. อยุธยา