พื้นที่ดำเนินการและรายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน จำนวน 419 ศูนย์

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน.xlsx
รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน.pdf

 

“ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน”

จำนวนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน แยกตามภาคและ Operator