กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับคณะอาจารย์และคณะนักวิจัยที่ปรึกษา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ติดตามและร่วมลงนามในบันทึกยืนยันให้ความร่วมมือการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนกับ กสทช. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลตอบรับ และความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและกลุ่มคนในชุมชนเป็นอย่างดี