สำนักงาน กสทช. ได้มอบหมายรายชื่อพื้นที่ให้ผู้รับใบอนุญาตไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่ของท่านแล้ว โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งท่านสามารถประสานความคืบหน้าในการดำเนินงานกับผู้รับใบอนุญาตที่รับผิดชอบพื้นที่ของท่าน

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือท่านจัดทำกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และส่งรายงานผลการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และรายงานผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน พร้อมส่งมายังสำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ซอย 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)

 

เอกสารประกอบติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน