ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มอบหมายรายชื่อพื้นที่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนในแต่ละพื้นที่แล้ว โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และมอบหมายให้ผู้รับใบอนุญาต  มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตได้ส่งมอบงานต่อสำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ เมื่อผู้รับใบอนุญาตมอบสิทธิในการใช้งานศูนย์อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิดกรณีทรัพย์สินชำรุด ใช้งานไม่ได้ หรือเสียหาย ให้โรงเรียนแจ้งผู้รับใบอนุญาต เพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยสามารถประสานผู้รับใบอนุญาตที่รับผิดชอบให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และให้โรงเรียนรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ภายในศูนย์อินเทอร์เน็ตเป็นรายไตรมาสต่อสำนักงาน กสทช. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยจัดส่งภายในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละไตรมาส (เริ่มเดือนมีนาคม 2556) ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

การใช้งาน / การดูแล / บำรุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ในระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี นับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตได้ส่งมอบงานต่อสำนักงาน กสทช.

 

กรณีที่โรงเรียนยังไม่ได้เป็นเจ้าของศูนย์อินเทอร์เน็ต

เมื่อผู้รับใบอนุญาตดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ โดยที่ผู้รับใบอนุญาตมอบสิทธิในการใช้งานศูนย์อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1. โรงเรียนสามารถใช้งานทรัพย์สินทุกอย่างในศูนย์อินเทอร์เน็ตได้ โดยที่โรงเรียนมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าว

2. กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด ใช้งานไม่ได้ หรือเสียหาย

2.1 ปีที่ 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้รับใบอนุญาต เพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ณ สถานที่ติดตั้ง (On site service) โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สามารถใช้งานเป็นปกติภายใน 7 วันทำการ นับจากได้รับแจ้ง

2.2 ปีที่ 2 – ปีที่ 3 ให้โรงเรียนนำส่งศูนย์บริการหรือตัวแทนบริการหลังการขาย ตามสิทธิของการรับประกัน เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่นำส่ง

2.3 ผู้รับใบอนุญาตจะตอบรับทราบกลับภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งซ่อมแซม

2.4 หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้โรงเรียนแจ้งสำนักงาน กสทช. ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสารได้ตลอดวันและเวลาทำการ หรือทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ให้โรงเรียนดูแลรักษาทรัพย์สินของศูนย์อินเทอร์เน็ตด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินสูญหาย

4. ถ้าโรงเรียนจะดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สิน ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตเพื่อทราบก่อนดำเนินการ

5. กรณีที่บริการโทรคมนาคมของศูนย์อินเทอร์เน็ต (โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต) ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้โรงเรียนแจ้งผู้รับใบอนุญาตเพื่อดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ หากไม่มีการดำเนินการใดๆ จากผู้รับใบอนุญาต ให้โรงเรียนแจ้งสำนักงาน กสทช. ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสารได้ตลอดวันและเวลาทำการ หรือทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. กรณีทรัพย์สินของศูนย์อินเทอร์เน็ตชำรุด ใช้งานไม่ได้ เสียหาย หรือสูญหาย หรือกรณีที่บริการโทรคมนาคมของศูนย์อินเทอร์เน็ต (โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต) ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ ให้โรงเรียนแจ้งผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว เพื่อรายงานต่อ กสทช. ให้พิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่เหตุต่อไป

หมายเหตุ วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

เวลาทำการ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.