ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ต และหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต Download เอกสารแบบฟอร์มรายงานต่างๆ จากเว็บไซต์

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ทราบว่า อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายหลังเปิดให้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องเร็วๆนี้