ตามที่ สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน จัดส่งรายงานผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และรายงานผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อิินเทอร์เน็ต มายังสำนักงาน กสทช. แล้วนั้น <<แสดงหนังสือ>>

สำนักงาน กสทช. ขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน

  1. ตรวจสอบผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
  2. ตรวจสอบผลการสรรหา และคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

ข้อมูลรายงานผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ

หากหน่วยงานของท่านยังมิได้ดำเนินการดังกล่าว ขอให้เร่งดำเนินการ และส่งรายงานผลฯ มายังสำนักงาน กสทช. หรือ

หากพบว่าข้อมูลที่ให้ตรวจสอบไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณกัญจน์ชยากร เชยชม หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 0151 ต่อ 395