ประกาศ !!! รับคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม พ.ศ. 2557

ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555 – 2559

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายทางสังคมเหล่านี้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้อย่าง  เท่าเทียมและทั่วถึง และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม และพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

 1. หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม มายังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
 2. การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตนั้น สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาจากแบบฟอร์มขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ โดยหน่วยงานที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตจะต้องมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคมที่เป็น เด็ก/เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย (ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544) ตามเอกสารดังนี้
  เอกสารชุดที่ 1: ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม <<Download: เอกสารชุดที่ 1>>
  เอกสารชุดที่ 2: แบบฟอร์มขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม <<Download: เอกสารชุดที่ 2>>
 3. รายชื่อพื้นที่เป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก สำนักงาน กสทช. จะนำเสนอเข้าที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนแจ้งประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายให้รับทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556
 4. สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย ภายหลังจากสำนักงานได้ดำเนินการประมูลคัดเลือก ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ตามเอกสารดังนี้
  เอกสารชุดที่ 3: ข้อกำหนดและเงื่อนไขภายหลังได้รับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม <<Download: เอกสารชุดที่ 3>>
 5. สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด ผลสำเร็จ และเป้าหมายที่ชัดเจน ตามเอกสารดังนี้
  เอกสารชุดที่ 4 : ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม <<Download: เอกสารชุดที่ 4>>

ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคม และมีสิทธิ์ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ตามเงื่อนไขที่สำนักงาน กสทช. กำหนด รายละเอียดตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม สามารถส่งแบบฟอร์มขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม (เอกสารชุดที่ 2) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงพร้อมลงนามรับรองข้อมูลถูกต้อง  และส่งแบบฟอร์ม มายังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556  สามารถ Download แบบฟอร์ม ได้ดังรายละเอียดภายในหัวข้อด้านบน

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
กรุณาส่งถึง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (สำนักงาน กสทช.)
กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ตึกอำนวยการ ชั้น6
87 พหลโยธิน 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญจน์ชยากร เชยชม เบอร์โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 395 โทรสาร 0-2271-4227