รูปแบบ

ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน