พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

“ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน”

จำนวนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน แยกตามภาคและ Operator

 

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน