ติดต่อเรา

ที่อยู่   สำนักการบริการอย่างทั่วถึง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  87 ซอย 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้ติดต่อ ว่าที่ ร้อยตรี วิทวัส วรธงไชย

- เบอร์โทรศัพท์  0 2271 0151 – 60 ต่อ 415 , 416
- เบอร์โทรสาร  0 2271 4227
- E-mail usonet@nbtc.go.th

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message