ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

พื้นที่ดำเนินการและรายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน.xlsx
รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน.pdf

 

ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

จำนวนศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน แยกตามภาคและ Operator