การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายชุมชน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายชุมชน

เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) เกิดประโยชน์และตอบสนองการใช้งานตามความนิยมของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน กสทช. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ดังนี้

1 คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอรับ

1.1 หน่วยงานที่ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคล เช่น สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร เช่น ศาสนสถาน สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น โดยส่งข้อมูลตามแบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือก

1.2 ชุมชนต่างๆ สามารถยื่นแสดงความประสงค์ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของตน โดยผ่านหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งเป็นนิติบุคคลในพื้นที่

1.3 พื้นที่ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนจะต้องมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ข้อ๒ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้ และต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

เนื่องจากการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตชุมชนจำเป็นต้องกระจายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทางสังคม และประชาชนในพื้นที่ที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต จึงแบ่งการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น โรงเรียน สถานสงเคราะห์คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย หรือเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบจากหน่วยงานภาครัฐ

2) หน่วยงานที่ขอรับมีความพร้อมด้านพื้นที่รองรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร และมีความพร้อมด้านบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต

3) หน่วยงานที่ขอรับต้องมีแผนรองรับการดำเนินงานภายหลังได้รับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อคนพิการ เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย

2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานที่ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

1) พื้นที่ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตในระดับตำบลต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ดำเนินการของกระทรวง ICT ซึ่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไปแล้ว และไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ดำเนินการจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนของสำนักงาน กสทช. ตามประกาศ กทช. เรื่องแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2553 เว้นแต่ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. พิจารณาเห็นชอบ

2) หน่วยงานที่ขอรับมีความพร้อมด้านพื้นที่รองรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของชุมชน หรือประชาชนสามารถเดินทางเข้าใช้บริการได้สะดวก

3) หน่วยงานที่ขอรับมีความพร้อมด้านบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต และมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลโดยตรง เช่น มีหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ หรือมีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุน

4) หน่วยงานที่ขอรับต้องมีแผนรองรับการดำเนินงานภายหลังได้รับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่

5) พื้นที่ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ยังไม่มีร้านค้าของเอกชนเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอสำหรับให้บริการ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรในพื้นที่ หรือขาดแคลนบริการโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น