การคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย

สำนักงาน กสทช. ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ไอซีเอ็น ซีสเต็ม จำกัด) สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบาย และกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามภารกิจของ กสทช. ในเบื้องต้น จากนั้น สำนักงาน กสทช. ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อโรงเรียน เพื่อหาสถานะความมีอยู่ของระบบโทรคมนาคมและข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน พร้อมทั้งขอให้ทาง สพฐ. พิจารณานำเสนอรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายที่สอดคล้องตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงาน กสทช. กำหนด เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ ได้แก่

  1. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท
  2. เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
  3. เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ หรือกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวกับการจัดหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

สำนักงาน กสทช. ได้มอบหมายให้ผู้รับใบอนุญาตที่ดำเนินการจัดทำ USO ทำการสำรวจพื้นที่โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก สพฐ. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความต้องการของโรงเรียนในการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต และสถานะความเป็นจริงทางด้านโทรคมนาคมของโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์งบประมาณการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต โดยจำแนกพื้นที่โรงเรียนมีไฟฟ้า และไม่มีไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงาน กสทช. กำหนด

กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ได้พิจารณาข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมในเบื้องต้น และอนุมัติให้ผู้รับใบอนุญาตไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนประจำปี 2553 ตามเงื่อนไขที่กำหนด