การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

การดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ของผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่รับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต
สำนักงาน  กสทช.  ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน  เพื่อแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ประจำปี ๒๕๕๓ พร้อมกับแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
ที่
บริษัท
จำนวนพื้นที่ดำเนินการ (แห่ง)
หน่วยงาน ด้านสังคม พื้นที่ ชุมชน รวม ทั้งสิ้น
1

2
3
4
5
6
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
TOT

CAT

3BB Jastel AIN
SBN
25

0
8
1
3
3
118

169
34
8
36
12
129

178
39
10
39
13
รวมทั้งสิ้น 40 377 417
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่ รับผิดชอบของตนเองตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด โดยหลังจากที่ดำเนินการ จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตให้แก่พื้นที่เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับใบอนุญาต จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน กสทช. รับทราบอย่างเป็น ทางการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและตกแต่ง พื้นที่ในการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตามรูปแบบ รายการ และ มาตรฐานราคาที่ กสทช. กำหนด ซึ่งมาตรฐานราคาปรับปรุงพื้นที่สำหรับ จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 150,000.- บาทต่อแห่ง หรือตามขนาดพื้นที่ จริงตารางเมตรละ 3,000.- บาท
1.2 พัสดุและอุปกรณ์ที่จะได้รับ
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมจัดสิ่งอำนวย ความสะดวกในการใช้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน โดยมีรายการอุปกรณ์ ดังตารางต่อไปนี้
ลำดับ รายการอุปกรณ์ พื้นที่มีไฟฟ้า
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
คอมพิวเตอร์สำหรับชุมชน

คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ
Laser Printer สำหรับเครือข่าย
LCDTV เครื่องเล่น dvd จานดาวเทียม
เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ Internet connectivity
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ค่าบริหารจัดการ (สำรวจ/ติดตั้ง/ขนส่ง) ค่าปรับปรุงพื้นที่
โต๊ะ
เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ Web cam
ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ได้แก่ ค่าบุคลากรประจำศูนย์ฯ ค่าสาธารณูปโภค
อื่นๆ
10  เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง ไม่เกิน 25,600.-บาท ไม่เกิน 150,000.-บาท
11  ตัว
21  ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง ฟรี 3 ปี
เดือนละ 9,500.- บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายรายเดือน
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับค่าเงินเดือนบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้สอยวัสดุ สิ้นเปลืองสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามที่ กสทช. กำหนด
1.4 ทรัพย์สิน
ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทุกรายการ  โดยจะต้องให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเป็นผู้มีสิทธิในการใช้งานทรัพย์สินดังกล่าว จนกว่า ผู้รับใบอนุญาตจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่ รับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยเมื่อได้มีการโอน กรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานต่อสำนักงาน กสทช. พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
1.5  การดูแล/บำรุงรักษา
ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบงานต่อ กสทช. และช่วงระหว่างระยะ เวลาดำเนินการนี้ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงการใช้งาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ตามเงื่อนไข จนกว่าจะส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ต ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
กรณี การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมี รับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยช่วงระยะเวลาปีแรก ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ส่วนในปีที่ 2-3 หน่วยงานที่ รับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตามสิทธิ ของการรับประกัน
กรณี ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีแล้ว หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะ ยุติการให้บริการจะต้องมีหนังสือเพื่อให้ กสทช. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 90 วัน ทั้งนี้ กสทช. อาจให้บริษัท ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการให้บริการต่อไป โดยพิจารณาอุดหนุน ค่าบำรุงรักษา ตามสภาพข้อเท็จจริง รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
1.6 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ
ผู้รับใบอนุญาตไม่มีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโครงข่ายหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคม อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาต สามารถยื่นหนังสือแสดงถึงเหตุแห่งความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย พร้อม หลักฐานประกอบต่อ  กสทช. เพื่อพิจารณา  ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พบความเสียหายดังกล่าวโดย กสทช . จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
1.7 ความเร็วอินเทอร์เน็ต
1) กรณีใช้เทคโนโลยีดาวเทียม ความเร็วอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 2 Mbps สำหรับพื้นที่มีไฟฟ้า
2) กรณีมีเทคโนโลยีข่ายสายสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) เข้าถึงให้ปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้สูงขึ้น โดยต้องไม่น้อยกว่า 2 Mbps ขึ้นไป และหากมีค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนต่ำกว่าที่ กำหนดให้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวลง
3) กรณีใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ความเร็วอินเทอร์เน็ตต้องไม่น้อยกว่าข้อ 1) และค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนต้องไม่เกินกว่าที่กำหนด
1.8 การรายงานต่อสำนักงาน กสทช.
1) ก่อนดำเนินการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานผลการสำรวจพื้นที่ต่อสำนักงาน กสทช. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ ได้รับหนังสือมอบหมายจากสำนักงาน กสทช.
2) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานผลการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามแบบรายงานที่สำนักงาน กสทช.กำหนดทุก 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือมอบหมายจาก กสทช.
3) เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ดำเนินการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนแล้ว และสามารถเปิดใช้งานได้ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการส่งมอบงานต่อสำนักงาน กสทช.