การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

การดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ของผู้รับใบอนุญาต
. หน้าที่รับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต
สำนักงาน กสทช. ดำเนินการประสานกับโรงเรียนเป้าหมายเพื่อแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ประจำปี 2553 พร้อมกับ แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนในพื้นที่ รับผิดชอบ ดังนี้
ที่
บริษัท
จำนวนพื้นที่ดำเนินการ
1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT 206  แห่ง
2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT 252  แห่ง
3 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 3BB 28  แห่ง
4 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด Jastel 4 แห่ง
5 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด AIN 24  แห่ง
6 บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด SBN 6 แห่ง
รวมทั้งสิ้น 520 แห่ง
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนใน พื้นที่รับผิดชอบของตนเองตามเงื่อนไขที่ กสทช.  กำหนด โดยหลังจากที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้รับใบอนุญาตจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน กสทช. รับทราบ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและตกแต่ง พื้นที่ในการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนตามรูปแบบ รายการ และ มาตรฐานราคาที่ กสทช. กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตสามารถแจ้งขนาดจริงของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดให้มีบริการต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อที่จะได้มีการปรับ เปลี่ยนค่าใช้จ่ายของบริษัทให้สอดคล้องตามความเป็นจริง โดยกำหนดมาตรฐานราคาปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 150,000.- บาทต่อโรงเรียน
1.2 พัสดุและอุปกรณ์ที่โรงเรียนจะได้รับ
เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ เป้าหมายทั่วประเทศ จึงแบ่งพื้นที่โรงเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียน ที่มีไฟฟ้า และโรงเรียนไม่มี ไฟฟ้า เพื่อความเหมาะสมในการจัดหาวัสดุ / อุปกรณ์สำหรับจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมจัดสิ่งอำนวย ความสะดวกในการใช้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน โดยมีรายการอุปกรณ์ที่ ต้องจัดให้โรงเรียนดังตารางต่อไปนี้
ลำดับ รายการอุปกรณ์ โรงเรียนมีไฟฟ้า โรงเรียนไม่มีไฟฟ้า
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

คอมพิวเตอร์สำหรับครู
Server Computer
Laser Printer สำหรับเครือข่าย
LCDTV เครื่องเล่น dvd จาน
ดาวเทียม
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ Server
เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ
1 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับครู
Internet connectivity อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ค่าบริหารจัดการ
(สำรวจ/ติดตั้ง/ขนส่ง)
ค่าปรับปรุงพื้นที่
โต๊ะ
เก้าอี้
เครื่องปรับอากาศ
Web cam
ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ได้แก่
- ค่าบุคลากรประจำศูนย์ฯ
- ค่าสาธารณูปโภค
- อื่นๆ
10  เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
ไม่เกิน 25,600.-บาท
ไม่เกิน 150,000.-บาท
11  ตัว
21  ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
ฟรี 3 ปี
เดือนละ   9,500.- บาท
4  เครื่อง

1 เครื่อง
-
1 เครื่อง
1 เครื่อง
-
-
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
ไม่เกิน 25,600.-บาท
ไม่เกิน 150,000.-บาท
6   ตัว
10  ตัว
-
-
ฟรี 3 ปี
เดือนละ 5,000.- บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายรายเดือน
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องนำส่งค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่โรงเรียน มี รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนที่มีไฟฟ้า เดือนละ 9,500.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้สอยวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และค่าสาธารณูปโภค
โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า เดือนละ 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้สอยวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.4 ทรัพย์สิน
ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทุกรายการ โดยจะต้องให้โรงเรียนเป็นผู้มีสิทธิในการใช้งานทรัพย์สินดังกล่าว จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้กับโรงเรียน โดยเมื่อได้มีการโอน กรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานต่อสำนักงาน กสทช. พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
1.5  การดูแล/บำรุงรักษา
ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปีนับจากวันที่ได้ส่งมอบงานต่อ กสทช. และช่วงระหว่างระยะเวลาดำเนินการนี้ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ตามเงื่อนไข จนกว่าจะส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียน
กรณี การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีการรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยช่วงระยะเวลาปีแรก ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ส่วนในปีที่ 2-3 โรงเรียนจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตามสิทธิ์ของการรับประกัน
กรณี  ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีแล้ว หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะยุติการให้บริการจะต้องมีหนังสือเพื่อให้ กสทช. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 90 วัน ทั้งนี้ กสทช. อาจให้บริษัท ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการให้บริการต่อไป โดยพิจารณาอุดหนุนค่าบำรุงรักษาตามสภาพข้อเท็จจริง รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
1.6 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ
ผู้รับใบอนุญาตไม่มีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโครงข่าย หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคมอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาต สามารถยื่นหนังสือแสดงถึงเหตุแห่งความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย พร้อมหลักฐานประกอบต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พบความเสียหายดังกล่าว โดย กสทช. จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
1.7 กรณีพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า
กรณีที่โรงเรียนเป้าหมายนั้นไม่มีไฟฟ้าและจำเป็นต้องใช้พลังงานอื่นทดแทน  ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการจัดหาพลังงานทดแทนตามมาตรฐาน ดังนี้
1) กรณีใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ต้องมีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ (KWp.) หรือ สามารถสำรองไฟในกรณีไม่มีแสงแดด ให้ใช้งานต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ๘ ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยรับประกันผลงานอย่างน้อย 3 ปี
2) กรณีใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือกอื่นให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอรายละเอียดเพื่อให้ กสทช. พิจารณาเป็นรายกรณี
1.8 ความเร็วอินเทอร์เน็ต
1) กรณีใช้เทคโนโลยีดาวเทียม ความเร็วอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 2 Mbps สำหรับโรงเรียนมีไฟฟ้า และ 1 Mbps สำหรับโรงเรียน ไม่มีไฟฟ้า
2)  กรณีมีเทคโนโลยีข่ายสายสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) เข้าถึง ให้ปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้สูงขึ้น โดยต้องไม่น้อยกว่า 2 Mbps ขึ้นไปและหากมีค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนต่ำกว่าที่กำหนด ให้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย ในส่วนดังกล่าวลง
3) กรณีใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ความเร็วอินเทอร์เน็ตต้องไม่น้อยกว่าข้อ 1) และค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนต้องไม่เกินกว่าที่กำหนด
1.9 การรายงานต่อสำนักงาน กสทช.
1) ก่อนดำเนินการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานผลการสำรวจพื้นที่ต่อสำนักงาน กสทช. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือมอบหมายจากสำนักงาน กสทช.
2) ผู้รับใบอนุญาต มีหน้าที่รายงานผลการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามแบบรายงานที่สำนักงาน  กสทช. กำหนดทุก  3  เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือมอบหมายจาก กสทช.
3) เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ดำเนินการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตแล้วและสามารถเปิดใช้งานได้  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการส่งมอบงานต่อสำนักงาน กสทช.