หลักเกณฑ์

 • ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๓
  (ดาวโหลด  คลิกที่นี่)
 • ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๒
  (ดาวโหลด  คลิกที่นี่ )
 • ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๔๘
  (ดาวโหลด  คลิกที่นี่)
 • “หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายชุมชน” (ดาวโหลด  คลิกที่นี่)
 • “หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย” (ดาวโหลด  คลิกที่นี่)